Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στη γεωργία και στην κτηνοτροφίαΚυκλική οικονομία είναι ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Κυκλική οικονομία σημαίνει κάτι παραπάνω από ανακύκλωση, σημαίνει επαναχρησιμοποίηση, σημαίνει νέοι κύκλοι ζωής για παλιά υλικά. Είναι ένα νέο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο με χρήση υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων. Είναι η μετάβαση από ένα κάθετο μοντέλο (παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη) σ΄ ένα κλειστό κυκλικό μοντέλο όπου τα προϊόντα θα αποσυναρμολογούνται και θα επαναχρησιμοποιούνται με την ελάχιστη δυνατή μεταποίηση. 

Η κυκλική οικονομία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεματική αλλά και στρατηγική προτεραιότητα της ευρωπαϊκής επιτροπής (1/2018 ψήφιση πακέτου κυκλικής οικονομίας)  και κύριος άξονας πάνω στον οποίο θα βασιστούν μελλοντικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις σε όλους τους τομείς (1/2019 έναρξη πλατφόρμας για μελλοντικές χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις επενδύσεων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία) , είτε αυτός είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, είτε ο τομέας της ενέργειας, του τουρισμού, της κτηνοτροφίας, κα.  

Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην γεωργία και στον αγροδιατροφικό τομέα αποτελεί πλέον μονόδρομο και γι’ αυτό το σκοπό πρωτοπορούμε και οργανώνουμε συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες , φέρνοντας κοντά ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς , την πανεπιστημιακή κοινότητα και πολίτες, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές όχι μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και στον ευρωπαϊκό. Έτσι δημιουργήθηκε το agroCIRCLE. 

Το συνέδριο διεξάγεται στα πλαίσια της 11ης Διεθνούς Έκθεσης Zootechnia-Helexpo, εντός της ΔΕΘ, στο Κέντρο Ι.Βελλίδης, στις 31 Ιανουαρίου και 01 Φεβρουαρίου 2019 και θα αναδείξει σημαντικά θέματα, όπως:  

  • Την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στη γεωργία και τον αγροδιατροφικό τομέα.
  • Τα οφέλη που προκύπτουν από την αλλαγή του επικρατούντος μοντέλου της γραμμικής οικονομίας και κατασπατάλησης των πόρων και κατά πόσο η αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης θα οδηγήσει σε ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας.
  • Καινοτόμες πρακτικές και νέες κατευθύνσεις στην αειφόρο γεωργία και κτηνοτροφία (βιο-καλλιέργειες, εναλλακτικές καλλιέργειες, νέες καλλιέργειες, καινοτόμα διαχειριστικά εργαλεία που αυξάνουν την παραγωγικότητα και το ετήσιο αγροτικό εισόδημα) και που επικρατούν σε χώρες της ΕΕ.
  • Επιχειρηματικά μοντέλα και βέλτιστες εταιρικές πρακτικές.

Η έκθεση Zootechnia φιλοξενεί κάθε χρόνο περισσότερους από 60.000 επισκέπτες από 37 χώρες. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Θα αποτελέσει σημείο συνάντησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σημαντικών αξιωματούχων της Ευρωπαϊκης Επιτροπής, φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ειδικών επιστημόνων, εξειδικευμένων χρηματοοικομικών φορέων.   

Οι ομιλητές θα βασιστούν στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας για να εξηγήσουν τις βασικές κατευθύνσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τα επόμενα χρόνια, θα αναλύσουν θέματα σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείρισης υδάτων και υπάρχουσες πολιτικές. Θα υπάρχει η δυνατότητα αποσαφήνισης των σοβαρών ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον της γεωργίας και κτηνοτροφίας στην ΕΕ. Θα αναλυθούν χρηματοδοτικά αλλά και δανειοδοτικά εργαλεία και νέες δυνατοτήτες χρηματοδοτικής βοήθειας σε όλα τα στάδια παραγωγής και τυποποίησης. 

https://www.agrocircle.net