2015 - Ημερίδα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η ημερίδα θα καλύψει θέματα αιχμής που σχετίζονται με την υδρόβια παραγωγή, η οποία κατά γενική ομολογία αποτελεί ένα ευρύ αντικείμενο στον επιχειρηματικό τομέα, λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ανάγκης για εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας. Η έντονη αλιευτική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ρύπανση των θαλασσών και την υποβάθμισή τους, έχουν οδηγήσει τη διεθνή κοινότητα, τα τελευταία χρόνια, να στρέψει το ενδιαφέρον της στην ανάγκη βελτίωσης του τρόπου διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Παράλληλα, η μείωση της αλιευτικής παραγωγής σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για τα αλιευτικά προϊόντα, οδήγησαν στην αύξηση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την υδρόβια εκτροφή.
 
Ταυτόχρονα, το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για την προστασία του υδάτινου και φυσικού περιβάλλοντος, γενικότερα, αλλά και η υιοθέτηση των αρχών της αειφορικής ανάπτυξης έχουν αναδείξει την ανάγκη για τη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση ευρωπαϊκών πόρων για την έρευνα, αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε αντίστοιχους κλάδους.
 
Από την άλλη πλευρά, παρά την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας και το σύνολο σχεδόν των επαγγελμάτων, ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο κλάδο της οικονομίας που μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να εξελιχθεί σε ένα από τους κορυφαίους παραγωγικούς κλάδους, συμβάλλοντος μαζί με τον κλάδο της αλιείας, σημαντικά στη διαμόρφωση του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος της Ελλάδας. 
 
Οι εισηγήσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της ημερίδας: 
 
  • Θα αναδείξουν τις προοπτικές τόσο στον κλάδο της υδατοκαλλιεργειών όσο και στον κλάδο των αλιείας. 
  • Θα αναφερθούν σε θέματα διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων και των υδάτινων πόρων γενικότερα αλλά και θέματα υδρόβιας παραγωγής (ιχθυοκαλλιεργειών). 
  • Θα αναδείξουν τα αποτελέσματα των ερευνών στους κλάδους της αλιείας και τον υδατοκαλλιεργειών. 
  • Θα αναφερθούν στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στη χώρα μας για την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ο κλάδος της υδρόβιας παραγωγής 
  • Θα αναφερθούν σε καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις που μπορούν θα ληφθούν στο μέλλον στον κλάδο και θα οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του